Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    CEO profile 

    Unknown author (2011)

    สงกรานต์ เศรษฐสมภพ ศิษย์เก่าคณะบริหาระุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการแต่งตั้งจาก ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย Network Advertising Agency เป็นประธานกรรมการบริหาร เดอะลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ในโอกาสนี้นายสงกรานต์ ได้แสดงความเห็นถึงทิศทางวงการโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายแผนกลยุทธ์ขององค์กรอนาคตอันใกล้ เพื่่อจะทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่ The Most Wanted Agency for Client