Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  ป.ป.ช. ประกาศชื่อ 'องค์กรโปร่งใส' 

  Unknown author (2013)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "องค์กรโปร่งใส" เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • Thumbnail

  ป.ป.ช. ประกาศชื่อองค์กรโปร่งใส 

  Unknown author (2013)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "องค์กรโปร่งใส" เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • Thumbnail

  รางวัล 'องค์กรโปร่งใส' ประจำปี 2556 

  Unknown author (2013)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "องค์กรโปร่งใส" ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • Thumbnail

  รางวัล 'องค์กรโปร่งใส' ประจำปี 2556 

  Unknown author (2013)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "องค์กรโปร่งใส" ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • Thumbnail

  รางวัลองค์กรโปร่งใส 

  Unknown author (2013)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "องค์กรโปร่งใส" เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ