Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'D Ambassador' ทูตแห่งความดี..!! 

    Unknown author (2012)

    บทความของ รศ. ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวถึง โครงการทูตความดีแ่ห่งประไทย (D Ambassador) มีเยาวชนทั่วประเทศมาสมัครและได้คัดเลือกตัวแทน 8 คน มาเก็บตัวที่ "บ้านความดี" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15-26 มีนาคม 2555 โดยมีภารกิจสำคัญคือ การต่อต้านและการกำจัดการคอร์รัปชั่นจากสังคมไทย