Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  เรวดี วัฏฏานุรักษ์ 'ความสามารถ' พิสูจน์เก้าอี้ MD บาร์เทอร์คาร์ด 

  Unknown author (2011)

  บทสัมภาษณ์ เรวดี วัฏฏนุรักษ์ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ถึงประวัติการทำงาน การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอย่างไม่บกพร่อง
 • Thumbnail

  เรวดี วัฏฏานุรักษ์ บอสสาวแห่งอาณาจักร... 'บาร์เทอร์คาร์ด ไทยแลนด์' 

  Unknown author (2011)

  บทสัมภาษณ์ เรวดี วัฏฏานุรักษ์ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ถึงบทบาทและภารกิจในหน้าที่ เป้าหมายในอนาคต ปรัชญาในการทำงานที่ยึดถือซึ่่งมีผลทำให้ประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้