วารสารนิติศาสตร์: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการค้าประเวณี
    (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563) ณปภัช เลาหกาญจนกิจ
    การค้าประเวณีในประเทศไทยเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปีพ.ศ.2503 แม้ภายหลังจะมีการออก กฎหมายมาเพื่อปราบปรามการค้าประเวณีรวมถึงแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่หาทำให้การค้าประเวณีใน ประเทศไทยลดน้อยลงแต่อย่างใด จากการศึกษาถึงที่มาของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความต้องการทางเพศของ มนุษย์ประกอบกับสังคมทุนนิยมที่บุคคลบางกลุ่มเลือกจะประกอบอาชีพนี้เนื่องจากง่ายต่อการสร้างรายได้รวม ไปถึงชื่อเสียงด้านการค้าบริการทางเพศนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในสายตาของชาวต่างชาติอีกทั้งการบังคับใช้ กฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังมีความบกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการบังคับใช้ สาเหตุนั้นมาจากเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานเกิดกระทำการทุจริตต่ออำนาจหน้าที่ของตนเพื่อผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการลักลอบค้าประเวณีปัญหาจากตัวกฎหมายและจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่จริงจังจึงส่งผล กระทบแก่บุคคล 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี คือ ผู้ค้าประเวณี ผู้ประกอบการค้าประเวณี และผู้ดำรง ชีพจากรายได้ของผู้ค้าประเวณี ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการค้าประเวณีในประเทศไทย