วารสารนิติศาสตร์: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  การเลือกตั้งและปลดออกซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
  (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561) โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นประกอบด้วย 2 ส่วน หลักๆ กล่าวคือ 1) ส่วนแรกเป็นเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาตัวแทนของพรรคการเมืองในการลงสมัครรับ เลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดง ความต้องการของตนว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเพราะกระบวนการนี้มิได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ได้รับการพัฒนามาจน กลายเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งและทำให้ประชาชนสามารถมีอำนาจเหนือกว่าผู้มีอิทธิพลภายในพรรค การเมืองได้จริง 2) ส่วนที่สอง คือ ส่วนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใช้ระบบการเลือกตั้งทางอ้อมโดยคณะผู้เลือกตั้ง อันส่งผลให้บางครั้งผู้สมัครชิง ตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีคะแนนนิยมสูงกว่ากลับพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งเนื่องจากได้รับคะแนนเสียงจากคณะ ผู้เลือกตั้งน้อยกว่า ดังเช่น กรณีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2559 แต่สิ่งนี้ก็สะท้อนถึง เอกลักษณ์ทางการเมืองของชาวอเมริกันและเป็นผลจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองในช่วงเวลาของการร่าง รัฐธรรมนูญเมื่อกว่า 200 ปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดที่สะท้อนออกมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาก็คือ การยอมรับในผลของการเลือกตั้งและการยอมรับในกฎหมายเป็นรากฐานอันสำคัญของการ พัฒนาระบอบประชิปไตยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
 • Item
  การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอาย
  ปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงคือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่ บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ทั้งเมื่อ พิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องความสามารถของบุคคลใน การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนหย่อนความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้ก็โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การกำหนดมาตรการทางกฎหมายไว้ในการตั้งผู้ปกครอง ทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุต้อง สูญเสียทรัพย์สินของตนเองจากการถูกหลอกลวงด้วยรูปแบบต่างๆจากญาติพี่น้อง บุคคลที่ดูแลและพวก มิจฉาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ การตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินที่จะกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นควร ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (1) ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง (2) ลักษณะการคุ้มครอง (3) ผู้มีสิทธิร้อง ขอตั้งผู้ปกครองทรัพย์สิน (4) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ปกครองทรัพย์สิน (5) อ านาจหน้าที่ของ ผู้ปกครองทรัพย์สิน และ (6) ความรับผิดและบทลงโทษของผู้ปกครองทรัพย์สิน
 • Item
  กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
  (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561) ณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชต
  บทความนี้ศึกษาสภาพปัญหาและหลักเกณฑ์การระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางกฎหมายการระดม ทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่ใช้ในการกากับมีข้อบกพร่องและมีความไม่ชัดเจน เรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนในส่วนการเปิดเผยข้อมูล และการจากัดจานวนเงินลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้ลงทุน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการระดมทุน สาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย