วารสารนิติศาสตร์: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    อำนาจปกครองตนเองขององค์การปกครองกีฬาระหว่างประเทศภายใต้บริบทของกฎหมายกีฬา
    (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2565) เสถียรภาพ นาหลวง
    กฎหมายกีฬาเป็นระบบกฎหมายเอกชน ที่มีมาจากสามแหล่งหลัก ประกอบด้วยกฎ ข้อบับคับ และประเพณีทางกีฬา คำตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทขององค์การกีฬาโอลิมปิค คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลกีฬาโลก และหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปในทางกีฬา กฎหมายกีฬาเป็นระบบกฎหมายที่ใช้ภายในประชาคมกีฬาโลก ด้วยอำนาจที่เป็นอิสระของกฎหมายกีฬาทำให้องค์การกีฬามีอำนาจปกครองตนเอง โดยมีกฎหมายกีฬาเป็นเครื่องมือป้องกันการแทรกแซงจากอำนาจจากองค์การภายนอกในการใช้ ตีความ แก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกีฬา และรูปแบบการปกครองขององค์กรกีฬา