Now showing items 3049-3068 of 4860

  Subject
  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย [9]
  ดร. วรภัทร ภู่เจริญ [1]
  ดร. อุดม หงส์ชาติกุล [1]
  ดร.ชวลิต หมื่นนุช ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ [1]
  ดวงพร ชัยวัฒนายน [1]
  ดารารับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  ดิจิตอลเลิร์นนิ่ง [1]
  ดูงานที่บริิษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน [1]
  ตรวจความพร้อมของศูนย์กีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจความพร้อมสนาม John Paul II Sports Center ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [3]
  ตัน ภาสกรนที [2]
  ตัน ภาสกรนที ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ [2]
  ตัวแทนนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [1]
  ตัวแทนรุ่น 10 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบรายได้ส่วนหนึ่งแก่อธิการบดี [1]
  ตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่น 10 [2]