Now showing items 3904-3923 of 4860

  Subject
  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ [2]
  ลงนามความร่วมมือพัฒนาองค์กรผู้นำ ให้พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [1]
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องบินจำลอง รุ่น A 320 JAR FSTD A Level D [10]
  ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ -- กิจกรรม [1]
  ลักษณา ลีละยุทธโยธิน -- กิจกรรม [1]
  ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติและอิเล็กทรอกนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ลือชัย จันทร์โป๊ -- กิจกรรม [1]
  วง Dear Jane Letter [2]
  วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ -- กิจกรรม [1]
  วงบางกอกซิมโฟนีออเคสตร้า [1]
  วจนพิธีกรรม [21]
  วจนพิธีกรรมขอพระพรเป็นพิเศษ [1]
  วจนพิธีกรรมถวายพระพร [1]
  วจนพิธีกรรมอธิษฐานภาวนา [2]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [4]
  วรนาถ อภิจารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  วรพจน์ รักธรรม -- กิจกรรม [1]
  วรภัทร โตธนะเกษม -- กิจกรรม [1]
  วรรณรัตน์ ชาญนุกูล -- กิจกรรม [1]
  วรสิทธื์ อิสสระ [1]