Now showing items 4497-4516 of 4860

  Subject
  องค์กรที่ระบบจัดการศึกษาดีเด่น [1]
  องค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียนแห่งประเทศไทย [1]
  องค์กรอุทธรณ์ภายใต้องค์การการค้าโลก [2]
  องค์การ OIF [1]
  อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ [1]
  อดีตคณบดีคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อดีตนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย [1]
  อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย Saint Louis University (SLU) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อดีตอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศแคนาดา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อดุลย์ แสงสิงแก้ว [2]
  อธิการกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  อธิการบดัมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  อธิการบดีกิตติคุณ -- กิจกรรม [1]
  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [129]
  อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Qingao Binhai เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน) [12]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัย Cesar Ritz College เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]