Now showing items 1666-1685 of 3386

  Subject
  การวัดผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา [1]
  การวัดและประเมินผลคุณค่าต่อตัวตราสินค้า [1]
  การวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ [2]
  การวางแผนพัฒนาธุรกิจ [3]
  การวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของบุคลากร [1]
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ [1]
  การศึกษาดูงานชุมชนริมคลองบางซื่อ [2]
  การศึกษานานาชาติ [1]
  การศึกษาปี 2020 มุ่งสู่พื้นที่การเรียนรู้แห่งคุณภาพ [1]
  การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน [1]
  การศึกษาแบบเรียลไทม์ [1]
  การสอนรูปแบบ Take the Room out of the Classroom [1]
  การสัมมนาถ่ายทอดประสบการ์ณทางธุรกิจ [1]
  การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย [1]
  การส่งเสริมความรู้การเตรียมตัว เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 [2]
  การส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมการขับรถถูกวิธี [3]
  การอบรมขับเป็น ขับปลอดภัย [2]
  การออกร้านงานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [20]
  การออกร้านงานคริสต์มาส วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [9]