Now showing items 1997-2016 of 2708

  Subject
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [29]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- สัญญา [31]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- หลักสูตร [175]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การศึกษาต่อต่างประเทศ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการภายใต้โครงการ "พาน้องท่องโลกเทคโนโลยี" [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับการพัฒนา [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับรางวัล Reader's Digest Trusted Brands Award [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนการศึกษา [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 39 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นที่ 39 [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับปริญญาบัตร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2555 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับการบินไทยเปิดสอนด้านการบิน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยวูลลองกอง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร และศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และธนาคารกรุงศรีเปิดตัวโครงการ Krungsri Leadership Academy Wave 5 [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมทุนกับสายการบินนกแอร์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมทุนกับสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมมือกับ BAC และบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบิน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมมือกับธนาคารกรุงศรี จัดทำโครงการบันไดสู่ความเป็นผู้นำ [1]