Now showing items 2038-2057 of 3061

  Subject
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศอัฟกานิสถาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [18]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารรับเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 [1]
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ [2]
  ผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้ประกอบการ ICE Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) [3]
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ -- กิจกรรม [1]
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]