Now showing items 2078-2097 of 2624

  Subject
  รีดเดอร์สไดเจสท์สัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รุโณทัย สิงคาลวณิช -- กิจกรรม [1]
  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ [2]
  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค ( ABAC consumer Index) [1]
  ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรุ่นที่ 40 [4]
  ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ [1]
  ร่วมแสดงความยินดีแก่ ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ [1]
  ร้านทองแม่ทองสุก [1]
  ร้านหนังสือเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย [1]
  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ [2]
  ลงนามความร่วมมือพัฒนาองค์กรผู้นำ ให้พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [1]
  ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องบินจำลอง รุ่น A 320 JAR FSTD A Level D [10]
  ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ -- กิจกรรม [1]
  ลักษณา ลีละยุทธโยธิน -- กิจกรรม [1]
  ลือชัย จันทร์โป๊ -- กิจกรรม [1]
  วง Dear Jane Letter [2]
  วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ -- กิจกรรม [1]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [4]
  วรนาถ อภิจารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  วรพจน์ รักธรรม -- กิจกรรม [1]