Now showing items 2089-2108 of 2546

  Subject
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Stanford เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [4]
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริจาครถกอล์ฟ [1]
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริจาครถกอล์ฟไฟฟ้า [2]
  ศึกษาดูงาน e-Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [13]
  ศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  ศึกษาดูงานการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ศึกษาดูงานการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ศึกษาดูงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]