Now showing items 2287-2306 of 4112

  Subject
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [1]
  คณะกรรมการฝ่ายหาทุน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย -- กิจกรรม [2]
  คณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [29]
  คณะกรรมการสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [1]
  คณะครูประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา -- กิจกรรม [1]
  คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะทูตวัฒนธรรมสันถวไมตรีสาธารณประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  คณะผู้บริหารทรู ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย De Paul เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะผู้แทนสภานักกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]