Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มหกรรมขับร้องประสานเสียงหวังว่าคง 'ไม่เงียบเหงา' 

    Unknown author (Krungthep Turakij, 2013-08-21)

    คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าร่วมงานมหกรรมขับร้องประสานเสียง (Thailand Choral Festival) จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย