Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บางจากปลุกเยาวชนรักษ์โลก น้ำมันพืชใช้แล้วผลิตไบโอดีเซล 

    Unknown author (Ban Muang, 2012-04-22)

    นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วภายใต้โครงการ "บางจากรวมพลเยาวชน...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยไม่น้ำไปทิ้งที่สาธารณะหรือไปใช้ซ้ำ จัดโดยบริษัทบางจากปิโตรเลี่ยมจำกัด (มหาชน)