Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 1

Assumption University Organization Chart (1)
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (1)
กิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและบัณฑิต (1)
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
คณะบุคคลจากสถาบันต่างประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2545 (1)
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ มาเยี่ยมชมและศึกษา – ดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในปีการศึกษา 2545 (1)
ชื่อและความหมายของตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย (1)
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการระหว่างปีการศึกษา 2544-2545 (1)