โครงการอบรม Technology Inspire by ABAC (Tech Spark)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2611201011
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการอบรม Technology Inspire by ABAC (Tech Spark) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง E6 อาคารถกลพระเกียรติ สก. วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources