แข่งขัน IT Champion 2007

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1011200711
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
33 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขัน IT Champion 2007 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร. สุภาวดี นนทแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources