สัมมนาวิชาการเรื่อง Network Security

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2802201111
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Network Security ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 ณ ห้องC 6 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ. ดร. สุภาวดี นนทแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources