งานวันอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1408200918
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
475 ภาพ
Other title(s)
พิธีสวมมงกุฎแม่พระมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption Day
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานวันอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2552 จัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เพื่อเทิดเกียรติและสดุดีพระแม่พระอัสสัมชัญ โดยมีกิจกรรมคือ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ St. Louis Marie de Montfort และพิธีสวมมงกุฎแม่พระ ณ บริเวณหน้าอาคารอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ (Cathedral of Learning) วันอัสสัมชัญตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี และมหาวิทยาลัยฯกำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกปี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources