ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0905200725
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร การบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources