ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2705201325-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources