นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1508200525
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นิสิตโครงการศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศีกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources