ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2807201125
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง SG106 อาคาร St. Gabriel's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources