ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำอาคารเฉลิมรัชมงคล อาคารถกลพระเกียรติ สก.และอาคาร Queen's Tower ประจำปี 2554

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2005201125
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
124 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายนิติการและอำนวยการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำอาคารเฉลิมรัชมงคล อาคารถกลพระเกียรติ สก. และอาคาร Queen's Tower ประจำปี 2554 โดยมีวิทยากรบรรยายจาก กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง E61 อาคารถกลพระเกียรติ สก. วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมซ้อมแผนครั้งนี้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources