นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหาร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0206200525
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources