นักศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0103200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources