สัมมนา Student Activity Coordinator Seminar 2011และบรรยายพิเศษเรื่อง AU Identity : from concept to practice

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0303201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
39 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระหว่าง ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและคณะวิชาต่างๆ ภายใต้หัวข้อ AU Identity from Concept to Practice โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี บรรยายหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ณ ห้อง Hall of Fame วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะวิชาต่าง ๆ ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources