ผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1909200829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources