สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0305200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources