รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Teachers' Attitudes towards Asian Students' English Accented Speech 

  Chayada Thanavisuth; Korakote Natiladdanon (2016-06)

  While previous research studies examining the students’ attitudes towards certain English varieties/accents are great in number, none of these studies was focused on how teachers perceived students’ foreign accented speech. Thus, the present study aimed to investigate how native and non-native English speaking teachers comprehended students’ accented speeches. Twelve teacher participants and three Asian students at an international university in Thailand participated in the study. The recorded speeches of three Asian students whose first langua...
 • type-icon
 • Thumbnail

  Corpus Stylistics & Business Ethics: “Do The Executives Really Mean What They Say? 

  Namon Jirasataporn (2015-12)

  Nowadays, when everything ‘seems’ to be all about business; the word ‘business’ itself has inevitably connoted with unpleasant terms like ‘competition’ and ‘politics’. Together with that arise the issues of ‘trust’ and ‘ethics’. Can we believe what we see or hear? This paper looks into the style and analysis of business correspondence, particularly resignation letters. When a high-ranking executives leaves a company, the two standard phrases used as a face-saving measure for an executive or company in trouble are: “spending more time with famil...
 • type-icon
 • type-icon
 • Thumbnail

  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  วิเชียร ประเสริฐ (2558-12)

  จากการศึกษา "ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Ethics Course BG2402/GE2202) 3 Credits โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 1,144 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในมหาวิ...
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon
 • Thumbnail

  Reconsidering Objectives of Language Learning in English as a Lingua Franca Context 

  Ratchaporn Rattanaphumma (2013-03)

  It is undeniable that English has become a global language and the enormous global demand for using English as a means for communication has been apparent. With this spread of English and globalization, the result has led to a great demand for English language teacherswho can be both native and non-native English speakers. The study aims to explore university students’ attitudes towards native and non-native English speakers’ teaching practices in a context where English has been used as a lingua franca and an international language. Samp...
 • type-icon

 •