Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  2nd career guidance 2019 (School of Law) 

  Assumption University. School of Law (2020-03-13)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  1st Career Guidance 2019 (School of Law) 

  Assumption University. School of Law (2020-02-17)
 • Thumbnail

  AU School of Law Geared up for Internal Quality Assessments 

  Assumption University. School of Law (2020-01-30)
 • Thumbnail

  แนวทางศึกษาเปรียบเทียบมาตรการลงโทษทางอาญาฐานโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

  ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน; ณัชชา สุขะวัธนกุล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)
 • Thumbnail

  การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัดกับการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย 

  วราภรณ์ ทองอินทร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)
 • Thumbnail

  Advanced Criminal Law's 

  Assumption University. School of Law (2019-09-13)
 • Thumbnail

  Orientation for Master of Laws Students (International Program) 

  Assumption University. School of Law (2018-09-01)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Certificate in Intellectual Property Law and Practice (IPLP) Class 3 

  Assumption University. School of Law (2019-03-09)
 • Thumbnail

  Indonesian Gradate Law Students on Study Tour of AU School of Law 

  Assumption University. School of Law (2019-09-25)
 • Thumbnail

  Obstacles and Legalization of Marijuana Use (Benefits/ Medical Uses and Legalization) 

  Assumption University. School of Law; Assumption University. School of Biotechnology (2019-03-15)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บทความวิจัย มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการ ในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่: โอกาสและผลกระทบ 

  ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร; อภิรดี สปริงออล; แคทรีน สหชัยยันต์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ภายใต้บริบทที่การค้าด้านบริการของภูมิภาคอาเซียนเติบโตและพัฒนาถึงขีดสุด ประกอบกับปัจจัย ภายในทางสังคมของประเทศไทยและปัจจัยภายนอก คือ ทิศทางแนวโน้มในการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน วิศวกรรมโลกและการขยายการค้าและการลงทุนตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One-Belt OneRoad—OBOR) สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะประสบ ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและธุรกิจงานบริการวิศวกรรมในอนาคตอันใกล้ โดยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนวิศวกรมีฝีมือแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ควรส่งผลในเชิงบ...
 • Thumbnail

  กฎหมายการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร 

  รัฐสภา จุรีมาศ; ดิสพล จันศิริ; ณชัชชญา ทองจันทร์; สุรวุฒิ ศิริบรรณากุล; เนตรชลิสสา โตวงษ์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ปัจจุบันอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันนั้นสามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยุโรป ที่มีการออกมาตรการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถกระทำการเพื่อเข้าถึงหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารของบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศนั้น โดย มุ่งกระทำเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐตนได้ อาทิ การติดต่อสื่อสารในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอาชญากรรมร้ายแรง หรือความปลอดภัยสาธารณะของประชาชน
 • Thumbnail

  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560:การกำกับการควบรวมกิจการฉบับใหม่ (ตอนที่ 1) 

  อภิรดี สปริงออล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพิ่งมีผลใช้บังคับได้ไม่นาน ประกาศ ต่างๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการเพิ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้เพื่อสื่อสารกับผู้อ่านที่สนใจ กฎหมายการควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยแบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่ 1 เกี่ยวกับการ ควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญภายใต้มาตรา 51 วรรคหนึ่ง และตอนที่ 2 เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ า...
 • Thumbnail

  ALSA International Moot Court Competition 2019 

  Assumption University. School of Law (2019-09-13)
 • Thumbnail

  Special Lecture on “Alternative Dispute Resolution” 

  Assumption University. School of Law (2019-09-18)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  AU Law Students’ Participation in ALSA Conference Thailand 2019 

  Assumption University. School of Law (2019-02-21)
 • View more