Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  Indonesian Gradate Law Students on Study Tour of AU School of Law 

  Assumption University. School of Law (2019-09-25)
 • Thumbnail

  Obstacles and Legalization of Marijuana Use (Benefits/ Medical Uses and Legalization) 

  Assumption University. School of Law; Assumption University. School of Biotechnology (2019-03-15)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บทความวิจัย มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการ ในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่: โอกาสและผลกระทบ 

  ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร; อภิรดี สปริงออล; แคทรีน สหชัยยันต์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ภายใต้บริบทที่การค้าด้านบริการของภูมิภาคอาเซียนเติบโตและพัฒนาถึงขีดสุด ประกอบกับปัจจัย ภายในทางสังคมของประเทศไทยและปัจจัยภายนอก คือ ทิศทางแนวโน้มในการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน วิศวกรรมโลกและการขยายการค้าและการลงทุนตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One-Belt OneRoad—OBOR) สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะประสบ ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและธุรกิจงานบริการวิศวกรรมในอนาคตอันใกล้ โดยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนวิศวกรมีฝีมือแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ควรส่งผลในเชิงบ...
 • Thumbnail

  กฎหมายการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร 

  รัฐสภา จุรีมาศ; ดิสพล จันศิริ; ณชัชชญา ทองจันทร์; สุรวุฒิ ศิริบรรณากุล; เนตรชลิสสา โตวงษ์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ปัจจุบันอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันนั้นสามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยุโรป ที่มีการออกมาตรการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถกระทำการเพื่อเข้าถึงหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารของบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศนั้น โดย มุ่งกระทำเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐตนได้ อาทิ การติดต่อสื่อสารในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอาชญากรรมร้ายแรง หรือความปลอดภัยสาธารณะของประชาชน
 • Thumbnail

  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560:การกำกับการควบรวมกิจการฉบับใหม่ (ตอนที่ 1) 

  อภิรดี สปริงออล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพิ่งมีผลใช้บังคับได้ไม่นาน ประกาศ ต่างๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการเพิ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้เพื่อสื่อสารกับผู้อ่านที่สนใจ กฎหมายการควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยแบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่ 1 เกี่ยวกับการ ควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญภายใต้มาตรา 51 วรรคหนึ่ง และตอนที่ 2 เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ า...
 • Thumbnail

  ALSA International Moot Court Competition 2019 

  Assumption University. School of Law (2019-09-13)
 • Thumbnail

  Special Lecture on “Alternative Dispute Resolution” 

  Assumption University. School of Law (2019-09-18)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  AU Law Students’ Participation in ALSA Conference Thailand 2019 

  Assumption University. School of Law (2019-02-21)
 • Thumbnail

  AU School of Law’s Induction Camp 

  Assumption University. School of Law (2019-08-30)
 • Thumbnail

  AU School of Law’s Dean Granted “Outstanding Alumni Award” 

  Assumption University. School of Law (2019-09-12)
 • Thumbnail

  AU Law Student Won Featherweight Bronze Medal IMMAF-WMMAA Asian Championships 2019 

  Assumption University. School of Law (2019-05-16)
 • Thumbnail

  AU Gradating Law Students Orientation 2018 “Journey Towards a Successful Life” 

  Assumption University. School of Law (2019-04-24)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งและปลดออกซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 

  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นประกอบด้วย 2 ส่วน หลักๆ กล่าวคือ 1) ส่วนแรกเป็นเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาตัวแทนของพรรคการเมืองในการลงสมัครรับ เลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดง ความต้องการของตนว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเพราะกระบวนการนี้มิได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ได้รับการพัฒนามาจน กลายเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งและทำให้ประชาชนสามารถมีอำนาจเหนือกว่าผู้มีอิทธิพลภายในพรรค...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอาย 

  ภูมิ มูลศิลป์; ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์; ณชัชชญา ทองจันทร์; วิสิฐ ญาณภิรัต; นฤมล ชมโฉม; ปุณฑรี จันทรเวคิน; ชมพูนุช ตั้งถาวร; รัฐสภา จุรีมาศ; ปถวี ศุขกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  ปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงคือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่ บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ทั้งเมื่อ พิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องความสามารถของบุคคลใน การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนหย่อนความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้ก็โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การกำหนดมาตรการทางกฎห...
 • Thumbnail

  กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

  ณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชต (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  บทความนี้ศึกษาสภาพปัญหาและหลักเกณฑ์การระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางกฎหมายการระดม ทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่ใช้ในการกากับมีข้อบกพร่องและมีความไม่ชัดเจน เรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนในส่วนการเปิดเผยข้อมูล และการจากัดจานวนเงินลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้ลงทุน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการระดมทุน สาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 • Thumbnail
 • View more