โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Lanla Lanla AU English Camp

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1810201017
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
96 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Lanla Lanla AU English Camp ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources