อบรมทางวิชาการแก่ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจึน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0902201217
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
51 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมทางวิชาการได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์แก่ผู้บริหารการศึกษาจาก JIXI University, Heiling Jiang College of Construction, Hargin Raiway Technical College, Heiling Jang Economic Management Cadre College (Heilong Jiang College of Commerce and Industry) เมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจึน ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources