โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ AU English Camp

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1611201217
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
35 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ AU English Camp ให้กับโรงเรียนชลกันยานุกูล มีคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 110 คน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยี วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources