การสัมมนาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน USA-IEI รุ่น 2

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1907200817
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
57 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดสัมมนาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน USA-IEI รุ่น 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources