สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2207201120
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
49 ภาพ
Other title(s)
External Quality Assessment 3rd Round in 2011 Seminar
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วคณะกรรมการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources