ประชุมนานาชาติ International Meeting the Constribution of Scholars to the Public Debate on Drugs : from Local Studies to International Exchange

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2704200933
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
161 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ International Federation of Catholic Universities, Center for Coordination of Research, University and Drugs Use/Abuse. Local Studies in Latin America and Asia จัดประชุมนานาชาติ International Meeting the Constribution of Scholars to the Public Debate on Drugs : from Local Studies to International Exchange ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร และห้องโกมุทวนา อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ และห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources