โครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมไทยเพื่อเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ นำเยาวชนผู้รับทุนเข้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษาโครงการและประธานโครงการ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1910201324
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
169 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมไทยเพื่อเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ นำเยาวชนผู้รับทุนจากทั่วประเทศ จำนวน 103 คน เข้าเยี่ยมคารวะภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ และ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ในฐานะประธานโครงการ เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง Common Room II, อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources