ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2709200600
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดหลักสูตร งบประมาณ งานบัญชี งานการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2549 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานฝ่ายดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยีวิทยาลัยทางไกลอินเทอร์เน็ต อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดร.นุสรา วาจศร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
ชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม
อุทุมพร จามรมาน -- กิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ -- กิจกรรม
ชลิต ลิมปนะเวช -- กิจกรรม
นุสรา วาจศร -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources