Show simple item record

dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned2015-07-03T05:34:40Z
dc.date.available2015-07-03T05:34:40Z
dc.identifier.urihttp://repository.au.edu/handle/6623004553/11838
dc.descriptionผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดหลักสูตร งบประมาณ งานบัญชี งานการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2549 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานฝ่ายดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยีวิทยาลัยทางไกลอินเทอร์เน็ต อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดร.นุสรา วาจศร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent30 ภาพ
dc.format.mimetypetext/html
dc.subject.otherแขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
dc.subject.otherชวลิต หมื่นนุช -- กิจกรรม
dc.subject.otherอุทุมพร จามรมาน -- กิจกรรม
dc.subject.otherชัยยงค์ พรหมวงศ์ -- กิจกรรม
dc.subject.otherชลิต ลิมปนะเวช -- กิจกรรม
dc.subject.otherนุสรา วาจศร -- กิจกรรม
dc.titleผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.typeInteractive Resource
mods.genreActivity
au.identifier.bibno0020-9570
au.identifier.other2709200600


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Internal & External Activities [822]
    กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Show simple item record