ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นและประเภทวิชาการดีเด่นในงานฉลองครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1811201300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
269 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีและภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ปิยะบุตร เฟื่องคอน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวกนกกาญจน์ ทัศนเอกจิต นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานฉลองครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources