Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  บทบัญญัติโทษที่เหมาะสมสำหรับนักการเมืองที่ประพฤติทุจริต 

  กันตเมธส์ จโนภาส (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างช้านานแม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะพัฒนาวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาถึงปัญหากระบวนการทางกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเกี่ยวกับการไม่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและเรียกทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐคืนให้กับรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และ มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษนักการ...
 • Thumbnail

  บรรทัดฐานของศาลปกครองในการใช้อำนาจควบคุม การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการโอนย้ายข้าราชการ 

  เนทิณีย์ พรหมณะ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  ปัญหาการโยกย้ายข้าราชการเป็นปัญหาที่พบอยู่ทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากการโยกย้ายเป็นการ จัดระเบียบให้หน่วยงาน เพื่อหน่วยงานจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน แต่ทั้งนี้ การโยกย้ายอาจแอบแฝงด้วยความไม่เป็นธรรม อาจเกิดการกลั่นแกล้ง เนื่องจากการออกค าสั่งโยกย้ายเป็นคำสั่งซึ่งออกโดยผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ถูกย้าย หากเป็นเช่นนั้นจะมีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจโยกย้ายของฝ่ายปกครอง โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อผู้ร้องสามารถยื่นอุทธรณ์กรณีการโยกย้ายของตนได้ หากไม่เห็นด้วยสามารถยื่น...
 • Thumbnail

  ปัญหาชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาในประเทศเมียนม่า:บทบาทและการให้ความช่วยเหลือของประเทศบังคลาเทศ 

  สนาม ทาเร็ค (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  บทความนี้ได้นำเสนอผลกระทบจากการที่ประเทศเมียนมาได้กระทำต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาทำให้มีผลเป็นการอพยพไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ โดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศ โดยดูจากจุดกำเนิดของวิกฤตการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันจุดยืนขององค์การสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกา จีน รวมทั้งอินเดียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลภายในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิทธิพลเหนือประเทศบังคลาเทศ บทความนี้ได้ข้อสรุปว่า แม้ว่าประชาคมของโลกจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ลี้ภัยไร้รัฐชาวโรฮิงญา แต่ประชาคมโลกก็ยังไม่สามารถที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือหาทางออกเพื่อแก้ไขวิก...
 • Thumbnail

  การฟ้องคดีอาญาประธานาธิบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่ง 

  มาสติน, แอนดูรว์ ดี. (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  บทความนี้จะได้พิจารณาถึงคำถามที่ว่าประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในตำแหน่งสามารถที่จะถูกฟ้องร้องในคดีอาญาได้หรือไม่ ในการตอบคำถามนี้ผู้เขียนได้พิจารณาจากตัวบทของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาและการตู้เย็นกันในทางความคิดเห็นซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารการร่างและการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประการที่ 2 ผู้เขียนได้พิจารณาจากคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ รายการที่ 3 ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและอัยการสูงสุดของสหรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟ้องร้องประธานาธิบดี และประการสุดท้ายผู้เข...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการค้าประเวณี 

  ณปภัช เลาหกาญจนกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  การค้าประเวณีในประเทศไทยเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปีพ.ศ.2503 แม้ภายหลังจะมีการออก กฎหมายมาเพื่อปราบปรามการค้าประเวณีรวมถึงแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่หาทำให้การค้าประเวณีใน ประเทศไทยลดน้อยลงแต่อย่างใด จากการศึกษาถึงที่มาของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความต้องการทางเพศของ มนุษย์ประกอบกับสังคมทุนนิยมที่บุคคลบางกลุ่มเลือกจะประกอบอาชีพนี้เนื่องจากง่ายต่อการสร้างรายได้รวม ไปถึงชื่อเสียงด้านการค้าบริการทางเพศนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในสายตาของชาวต่างชาติอีกทั้งการบังคับใช้ กฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังมีความบกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้ซึ่งประสิทธิภาพใ...
 • Thumbnail

  แนวทางศึกษาเปรียบเทียบมาตรการลงโทษทางอาญาฐานโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

  ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน; ณัชชา สุขะวัธนกุล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity Theft) คือการที่ข้อมูลเอกลักษณ์บุคคลถูกนำไปใช้โดยที่ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นและเพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมายทั้งนี้การโจรกรรม เอกลักษณ์บุคคลเป็นอาชญากรรมที่แพร่หลายเป็นอย่างมากไม่เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกาหากแต่เกิดขึ้นทั่วโลกและยังเป็นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เฉพาะแต่ตัว เหยื่อผู้เสียหายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยการกระทำดังกล่าวทำให้เหยื่อได้รับความเสียหายทั้งทางด้านร่างกาย จิ...
 • Thumbnail

  การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัดกับการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย 

  วราภรณ์ ทองอินทร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  บทความนี้เป็นผลจากการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับการจัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่มีความเหมาะสมกับ โครงสร้างการจัดการบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทย
 • Thumbnail

  บทความวิจัย มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการ ในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่: โอกาสและผลกระทบ 

  ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร; อภิรดี สปริงออล; แคทรีน สหชัยยันต์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ภายใต้บริบทที่การค้าด้านบริการของภูมิภาคอาเซียนเติบโตและพัฒนาถึงขีดสุด ประกอบกับปัจจัย ภายในทางสังคมของประเทศไทยและปัจจัยภายนอก คือ ทิศทางแนวโน้มในการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน วิศวกรรมโลกและการขยายการค้าและการลงทุนตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One-Belt OneRoad—OBOR) สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะประสบ ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและธุรกิจงานบริการวิศวกรรมในอนาคตอันใกล้ โดยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนวิศวกรมีฝีมือแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ควรส่งผลในเชิงบ...
 • Thumbnail

  กฎหมายการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร 

  รัฐสภา จุรีมาศ; ดิสพล จันศิริ; ณชัชชญา ทองจันทร์; สุรวุฒิ ศิริบรรณากุล; เนตรชลิสสา โตวงษ์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ปัจจุบันอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันนั้นสามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยุโรป ที่มีการออกมาตรการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถกระทำการเพื่อเข้าถึงหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารของบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศนั้น โดย มุ่งกระทำเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐตนได้ อาทิ การติดต่อสื่อสารในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอาชญากรรมร้ายแรง หรือความปลอดภัยสาธารณะของประชาชน
 • Thumbnail

  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560:การกำกับการควบรวมกิจการฉบับใหม่ (ตอนที่ 1) 

  อภิรดี สปริงออล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพิ่งมีผลใช้บังคับได้ไม่นาน ประกาศ ต่างๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการเพิ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้เพื่อสื่อสารกับผู้อ่านที่สนใจ กฎหมายการควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยแบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่ 1 เกี่ยวกับการ ควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญภายใต้มาตรา 51 วรรคหนึ่ง และตอนที่ 2 เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ า...
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งและปลดออกซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 

  โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นประกอบด้วย 2 ส่วน หลักๆ กล่าวคือ 1) ส่วนแรกเป็นเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาตัวแทนของพรรคการเมืองในการลงสมัครรับ เลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดง ความต้องการของตนว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ทางการเมืองที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเพราะกระบวนการนี้มิได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ได้รับการพัฒนามาจน กลายเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งและทำให้ประชาชนสามารถมีอำนาจเหนือกว่าผู้มีอิทธิพลภายในพรรค...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอาย 

  ภูมิ มูลศิลป์; ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์; ณชัชชญา ทองจันทร์; วิสิฐ ญาณภิรัต; นฤมล ชมโฉม; ปุณฑรี จันทรเวคิน; ชมพูนุช ตั้งถาวร; รัฐสภา จุรีมาศ; ปถวี ศุขกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  ปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงคือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่ บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ทั้งเมื่อ พิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องความสามารถของบุคคลใน การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนหย่อนความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้ก็โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การกำหนดมาตรการทางกฎห...
 • Thumbnail

  กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

  ณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชต (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  บทความนี้ศึกษาสภาพปัญหาและหลักเกณฑ์การระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางกฎหมายการระดม ทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่ใช้ในการกากับมีข้อบกพร่องและมีความไม่ชัดเจน เรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนในส่วนการเปิดเผยข้อมูล และการจากัดจานวนเงินลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้ลงทุน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการระดมทุน สาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 • Thumbnail

  โอกาสที่ประเทศไทยจะประยุกต์ใช้การระงับข้อพิพาทแบบผสม 

  ปถวี ศุขกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  This article is an additional to the major contents of the doctoral thesis of the author which aims at the pros and cons of med-arb in international commercial arbitration. Mediation and arbitration are alternative dispute settlement mechanisms, which have slightly different characteristics, but they are used in combination in many countries around the world, including Canada, the United States, China, Hong Kong and other civil law jurisdictions and known as both “Med-Arb” and “Arb-Med”, depending on which process was initiated first....
 • Thumbnail

  ข้อบกพร่องสำคัญบางประการเกี่ยวกับร่างกฎหมายบริษัทจำกัดคนเดียว 

  พิชัยศักดิ์ หรยางกูร (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทคนเดี่ยวมีสาระสำคัญ มุ่งจำกัดความรับผิดของผู้ลงทุนคนเดียวในบริษัทให้มีแต่เพียงที่เขาได้ลงทุนไปในบริษัท ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนต้องล้มละลายตามกิจการของบริษัท แต่ร่างพระราชบัญญัติยังมีข้อบกพร่องสำคัญสองประการ คือ ประการที่หนึ่งการจำกัดให้ผู้ลงทุนต้องถือสัญชาติไทยและประการที่สองผู้ลงทุนคนเดียวในบริษัทโดยหลักแล้วก่อตั้งบริษัทคนเดียวได้เพียงบริษัทเดียว ข้อบกพร่องทั้งสองทำลายภาพลักษณ์ของประเทศในการสร้างความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
 • Thumbnail

  การแก้ปัญหาการขัดกันของเขตอำนาจศาลในอาเซียน ด้วยความตกลงระหว่างประเทศโดยอาศัยหลัก forum non conveniens และ lis pendens Resolving Problems on Conflict of Jurisdictions Problems by International Agreement based on forum non conveniens and lis pendens Principles 

  อาทิตย์ ปิ่นปัก (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  ฝ่ายโจทก์ในคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาระหว่างประเทศสามารถที่จะเลือกฟ้องคดีในศาลของประเทศต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสัญญาดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจศาลของแต่ละประเทศ เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินคดีระหว่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการพิจารณาคดี และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดกัยของเขตอำนาจศาล
 • Thumbnail

  การพัฒนากฎหมายทรัสต์ในประเทศไทย 

  แคทรีน สหชัยยันต์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ตลาดเงินและตลาดทุนของไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของตลาดเงินและตลาดทุน กล่าวคือ ในประเทศที่มีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มักพบว่ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านตลาดการเงินที่ตีควบคู่กัน หากพิจารณาบทบาทของตลาดทุนในการทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนการเติบโตของประเทศแล้ว ประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดทุนได้หลากหลาย มักจะมีข้อได้เปรียบของโอกาสในการประกอบธุรกิจและได้รับความสนใจจากผู้ระดมท...
 • Thumbnail

  การกำกับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ลันตา อ่อนศรี (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยนั้น เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับกันให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาและดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและให้มาตรฐานสากล จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในเรื่อง องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมีความซ้ำซ้อนกัน เป็นการเพิ่มภาระของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอันส่งผลกระทบต่องานด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้กับทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะย่อ...
 • Thumbnail

  หลักสาเหตุใกล้ชิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) 

  พิชญ์ กลิ่นมาลี (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  บทความทางวิชาการนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาและเสนอแนวทางเรื่องหลักสาเหตุใกล้ชิด โดยวินาศภัยหรือความเสียหายนั้นมักจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งลำดับของสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอน นอกจากนี้ การเกิดภัยนั้นจะต้องอยู่นอกการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย กล่าวคือ เป็นภัยที่ไม่ได้รับประกันภัยไว้แต่มีสาเหตุใกล้ชิดติดกันอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับประกันภัยไว้ จากการศึกษากฎหมายไทยพบว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้ ยังมิได้มีความครอบคลุมอย่างเพียงพอถึงสาเหตุอื่นที่อยู่นอกความคุ้มครองตามกรมธรรม์และได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ซึ่งได้เอาประกั...
 • Thumbnail

  หลักเกณฑ์การเยียวยาที่เหมาะสมแก่เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐสำหรับประเทศไทย 

  ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  บทความนี้เป็นการสรุปใจความสำคัญจากดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้เขียนได้ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เหมาะสมแก่เหยื่อผู้ถูกรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัญหาทางด้านกระบวนการในการเยียวยา รูปแบบของการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย และวิธีในการคำนวณการชดใช้ความเสียหาย เพื่อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐสำหรับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การเยียวยาชดใช้ความเสียหายผ่านกระบวนการทางบริหารโดยรัฐบาลออกหลักเกณฑ์การเยียวยาเพื่อชด...
 • View more