สัมมนาอาจารย์วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2531

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1905198800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
107 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2531 เรื่อง " แนวทางการผลิตบัณฑิตเอแบคในทศวรรษหน้า" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2531 ณ โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคแรก บรรยายในหัวข้อ "เอแบค อดีต และปัจจุบัน" บรรยายโดยคุณสมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการผู้จัดการบริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด คุณพอสม วทานิย ผู้จัดการฝ่ายบริหารและสำนักงานบริษัทซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด คุณวิชัย เอกพัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอาวุโส บริษัทราชประสงค์ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด ภาคสอง บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการผลิตบัณฑิตเอแบคในทศวรรษหน้า" บรรยายโดย ดร. ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท เอส พี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ดร. วรภัทร โตชนะเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ธนาคารกสิกรไทย ดร. อภิชัย พันธะเสน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมี ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้ดำเนินรายการอภิปราย โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources