เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0302201000
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
49 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553โดยมี อาจารย์สมพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.วิทยา เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศยามล พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน และนางสาวช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพัสดุ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources