คณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยภาคกลาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0505200500
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2548 โดยมี ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources