อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและชมรมประสานเสียง องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับภาคีขับร้องประสานเสียง 6 สถาบัน รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3101201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และชมรมประสานเสียง (AU Chorus) องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับภาคีขับร้องประสานเสียง 6 สถาบัน รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานและชมการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง ในงาน ประสานเสียง ร้อยเรียงใจ เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ประกอบด้วย ชมรมนักร้องประสานเสียงสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Chorus), ชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus) ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Chorus) ชมรมดนตรีสากลขับร้องและประสานเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Chorus) คณะขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Chorus) และชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Chorus) ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources